"De Service User Profile-service verhindert het aanmelden."

Discussion in 'Windows Vista Administration' started by memorized_dreams, May 19, 2008.

 1. Ik heb een probleem, als ik mij op mijn administrator account wi
  aanmelden krijg ik deze melding: "De Service User Profile-servic
  verhindert het aanmelden. Gebruikersprofiel kan niet worden geladen.
  Ik heb al heel het internet af gezocht maar niks helpt, ik heb vi
  veilige modus al mijn bestanden op een ander auccount gezet dus daar ka
  ik wel bij, en ik kan ook de basis dingen doen, maar ik kan nik
  instaleren want dan moet ik administrator rechten hebben. Nu heb i
  ergens de oplossing gevnden om vista opnieuw te instaleren, maar da
  raak ik al mijn bestanden kwijt, dat heb ik liever niet
  Ik kan mijn bestanden niet op een harde schijf kwijt alleen maar op ee
  2 gb usb, nu had ik een progammatje gevonden waar ik iets mee kon, maa
  die kan ik niet instaleren omdat ik daar weer administrator rechten voo
  nodig heb.
  Kan iemand mij helpen, met een betere manier om van mijn "De Servic
  User Profile-service verhindert het aanmelden. Gebruikersprofiel ka
  niet worden geladen.
  probleem af te komen of om mijn bestanden te bewaren (dat kan ook nie
  op cd'tjes want die kan ik niet branden

  alvast bedank
  Tar
  [image: http://forum.computeridee.nl/images/misc/progress.gif
   
  memorized_dreams, May 19, 2008
  #1
  1. Advertisements

 2. memorized_dreams

  ch3izs Guest

  Oh ****. I got the same problem as well in Windows 7 now. I'm looking
  for the service to start automatically ;)
   
  ch3izs, May 6, 2009
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
There are no similar threads yet.
Loading...