hotmail error sending mail

Discussion in 'Windows Live Messenger' started by Laser, May 11, 2010.

 1. Laser

  Laser Guest

  er gebeurt niets hoe verander ik het dan wel


  Voor het account Hotmail (laserdiezijn) (1) kunnen geen berichten verzonden
  of ontvangen worden. Dit e-mailaccount is om veiligheidsredenen tijdelijk
  gedeactiveerd. Als je dit venster sluit, verschijnt er een afbeelding met
  letters en cijfers. Typ de tekens die je in de afbeelding ziet om je account
  opnieuw te activeren.

  Onderwerp 'test laser'
  Serverfout: 3209
  Windows Live Mail-fout-id: 0x8DE00006
   
  Laser, May 11, 2010
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.