Problem with Windows Live Messenger

Discussion in 'Windows Live Messenger' started by Henk van den Berg, Jul 13, 2011.

 1. Dear people,


  I have problems since a few for starting Windows Live Messenger:


  er komt een foutmelding:

  C;\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe

  De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie naast elkaar
  onjuist is.
  Raadpleeg het gebeurtenislogboek.
  Toepassing voor meer informatie.

  Kan activeringscontext voor c:\ \ \ \msnmsgr niet maken.
  Fout in manifest of beleidsbestand op regel.

  Een onderdeelversie die nodig is voor de toepassing conflicteert met een
  andere onderdeelversie die reeds actief is.

  Conflicterende onderdelen:

  c:\windows\winSxS\manifests\ etc

  en

  c:\windows\winSxS\manifests\ etc


  Wie kan mij helpen


  bij voorbaat dank


  Henk
   
  Henk van den Berg, Jul 13, 2011
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.