Vista Slo

Discussion in 'Windows Vista General Discussion' started by dano, Apr 8, 2007.

 1. dano

  dano Guest

  Windows Update v slovenski verziji ne ponuja nobenih Windows Ultimate Extra
  dodatkov! V angle¹ki verziji sem uporabljal Vista DreamScene za ozadje, tega
  pa v Slo verziji veè ne morem, ker nimam name¹èene Viste Dream Scene.
  Poskusil sem sam namestiti Microsoft-Windows-DreamScene-Package-Preview,
  vendar se pojavi okno z napisom: The update does not apply to your system
  (verjetno zato, ker imam Slo verzijo)! Tudi igra Hold'Em ni ponujena kot
  Windows Ultimate Extra dodatek (v angle¹ki verziji pa je!). Smo slovenci
  dobili omejen operacijski sistem? Kdaj bodo omogoèeni Windows Ultimate Extra
  dodatki tudi za nas?
   
  dano, Apr 8, 2007
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.