Windows Media Player 10 probleem

Discussion in 'Windows Media Player' started by Sandokan, Nov 26, 2004.

 1. Sandokan

  Sandokan Guest

  Ik heb paar dagen geleden media player 10 gedownload en werkte perfect. Een
  dag later had ik wegens een problemen met een andere software 'systeem
  herstel' gebruikt en ineens was mijn media player helemaal verdwenen !!!
  Ik probeer deze weer opnieuw te downloaden en krijgen te horen;
  "Deze versie van Windows Media Technologies is incompatibel met deze versie
  van Windows. Raadpleeg de website van Microsoft voor meer informatie."
  Ik kan dus ook geen oudere versie van media player 8 downloaden, krijg ik
  weer het zelfde te horen.
  Wie kan me hiermee helpen ???
   
  Sandokan, Nov 26, 2004
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.